Lov i strid med forfatningsretten


Lov 87 om eksperimenter uden eget samtykke

af Lars Løkke Rasmussen

"Forsøgsværge: en enhed bestående af to læger, der i akutte situationer, jf. § 20 a, kan give stedfortrædende samtykke på den inhabile forsøgspersons vegne." "Bestemmelsen retter sig primært mod gruppen af forsøgspersoner, som pludseligt har mistet deres habilitet, typisk på grund af bevidstløshed, for eksempel forårsaget af hjertestop, hjerneblødning, blodprop, blodforgiftning, pludselig hjerneskade eller andre svære kvæstelser opstået spontant eller som følge af pludselige traumer som trafikulykker, fald eller lignende."

"§ 15. Ved behandling af en ansøgning om godkendelse af et biomedicinsk forskningsprojekt, som omhandler klinisk forsøg med lægemidler, der er omfattet af lov om lægemidler, skal komiteerne i bedømmelsen ud over de i §§ 12-14 nævnte forhold påse, 1) at Lægemiddelstyrelsen er inddraget i godkendelsen af projektet, jf. § 9, stk.1,  2) at der er en erstatning eller godtgørelsesordning, hvis forsøgspersonen lider skade eller dør som følge af projektet"


Lov der forbyder eksperimenter uden samtykke

FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder (1966)

Artikel 7

"Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I særdeleshed må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eller videnskabelige eksperimenter".


Nürnbergkoden (1946, FN's Generalforsamling)

"1. Det er afgørende, at der indhentes frivilligt samtykke fra det menneske, der er genstand for forsøget." 
Lov i strid med forfatningsretten


Lov 169 om eksperimenter på mennesker, levende fostre,  befrugtede æg, m.m.

af Bertel Haarder

Kapitel 2, Definitioner, § 2. I denne lov forstås ved: 1) Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt: Et projekt, der indebærer forsøg på levendefødte menneskelige individer, menneskelige kønsceller, der agtes anvendt til befrugtning, menneskelige befrugtede æg, fosteranlæg og fostre, væv, celler og arvebestanddele fra mennesker, fostre og lign. eller afdøde. Herunder omfattes kliniske forsøg med lægemidler på mennesker, jf. nr.2, og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, jf. nr. 3"


Lov der forbyder tvangsabort

FNs Konvention om Civile og Politiske Rettigheder (1966)

Artikel 23

     1. Familien er samfundets naturlige og grundlæggende gruppeenhed og har ret til samfundets og statens beskyttelse.

     2. Giftefærdige mænds og kvinders ret til at indgå ægteskab og stifte familie* skal anerkendes.

*) "Stifte familie" kan ikke betyder "indgå ægteskab", da denne ret står lige før retten til at stifte familie. Det kan derfor kun referere til at få børn. Offentligt ansatte kan derfor ikke tvangsabortere dine ufødte børn - eller koste dig din fertilitet. Dette har fra starten været fortolkningen af denne artikel: Danmark og USA måtte opgive deres racerenhedsprogrammer, der havde kastreret og steriliseret tusinder af borgere. Danmark stoppede i 1967 og USA i 1972. (Konventionen blev vedtaget i 1966 og skulle overholdes fra 1976)
.